Veilig Ondernemen Nederland service en onderhoud van brandblusapparatuur
 
Het regelmatig onderhoud van kleine blusmiddelen en brandslanghaspels is niet alleen noodzakelijk voor een betrouwbare werking van uw blusmiddelen, het is ook wettelijk verplicht!
Het op een juiste manier onderhouden van uw blusmiddelen is niet vrijblijvend. De onderhoudsnorm NEN 2559 voorziet in een strikte procedure voor dit onderhoud.
Onderhoud volgens de NEN 2559 wordt geëist door de Arbo-wet en de Wet Milieubeheer.
Bovendien eisen verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud van blusapparatuur volgens deze norm.
Tekortkomingen kunnen bij controles van deze instanties of in noodsituaties leiden tot hoge boetes of zelfs bedrijfssluiting. Ook binnen uw verzekeringspolis gelden onderhoudseisen, om aanspraak te kunnen maken op schade uitkering bij calamiteiten.
 
Veilig Ondernemen Nederland controleert alle merken brandblusapparatuur
U kunt voor het onderhoud van alle merken kleine blusmiddelen en brandslanghaspels bij ons terecht. Onze REOB erkende vakmensen staan met een landelijke dekking tot uw beschikking.
 
 
Inspectie en onderhoud van kleine blusmiddelen
Volgens de onderhoudsnorm NEN 2559
 
Het onderhoud wordt in vier niveaus onderscheiden;
 1. Regelmatige controle door de gebruiker.
  De eigenaar /gebruiker dient alle brandblustoestellen regelmatig te inspecteren op zichtbare kenmerken zoals aanwezigheid, toegankelijkheid, gebruiksklaar, onbeschadigd, juiste gebruiksaanwijzing.
 2. Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon.
  Het blustoestel dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een REOB*-gediplomeerde monteur van Veilig Ondernemen Nederland.
 3. Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een deskundig persoon.
  Eén keer in de vijf jaar wordt het blustoestel onderworpen aan een uitgebreide controle en wordt, waar nodig, de vulling vernieuwd.
 4. Revisie na 10 jaar door een deskundig persoon.
  Na 10 jaar wordt het blustoestel volledig gedemonteerd en dient er een drukproef op de cilinder te worden uitgevoerd. Eventueel dienen, waar noodzakelijk, onderdelen te worden vervangen en waar nodig de vulling te worden vernieuwd.
De levensduur van brandblussers wordt gesteld op maximaal 20 jaar. Daarna moeten deze blussers buiten gebruik worden gesteld.
 
Wat betekent dit?
Er mogen geen blussers ouder dan 20 jaar in gebruik zijn; deze dienen te worden vervangen. De oude blussers kunnen worden ingeleverd bij Veilig Ondernemen Nederland. De verwijdering van de blussers en de afvalverwerking zullen dan volgens de milieuwetgeving worden uitgevoerd. Hierbij dient niet alleen rekening te worden gehouden met de kosten voor de vervanging maar ook voor de verwijdering. Ook kunnen wij een inventarisatie maken van, volgens de nieuwe norm, af te keuren blustoestellen; aan de hand hiervan kan tevens een vervangingsplan worden opgesteld waardoor de klant niet plotseling voor een voldongen feit komt te staan.
 
 
 
 


INSPECTIE EN ONDERHOUD VAN BRANDSLANGHASPELS
 
Bij het bestrijden van een brand zijn goed werkende brandslanghaspels zeer doelmatige hulpmiddelen met een direct beschikbare continue toevoer van bluswater.
Zij zijn vooral bedoeld om een brand in een vroeg stadium te onderdrukken en kunnen ook door niet geoefende personen effectief worden bediend.
Brandslanghaspels hebben een lange levensduur, maar gerealiseerd moet worden dat de bedrijfszekerheid en inzetbaarheid ervan voor een belangrijk deel afhangt van de mate van het onderhoud en de deskundigheid waarmee dit onderhoud wordt uitgevoerd.

De norm NEN - EN 671-3 geeft, in aansluiting op de norm NEN - EN 671-1 voor de fabricage van brandslanghaspels, aanbevelingen voor de inspectie en het onderhoud van brandslanghaspels waardoor de werking ervan in overeenstemming blijft met het doel waarvoor ze zijn geleverd, een eerste interventiemiddel bij het blussen van een brand totdat er krachtiger blusacties door de brandweer worden ingezet.
Deze norm is van toepassing op brandslanghaspels in alle soorten bouwwerken, ongeacht de bestemming ervan.Periodieke inspecties door de gebruiker

De gebruiker (verantwoordelijke persoon) of diens representant behoort regelmatig te controleren of de brandslanghaspel of het brandslangsysteem zich in een goede staat bevindt.
De frequentie waarmee deze inspecties behoren te worden uitgevoerd, wordt bepaald door op grond van de omgevingsomstandigheden en /of het geschatte brandrisico, zoals een eventueel brandgevaar.
Bij de inspectie behoort de gebruiker zich ervan te overtuigen dat elke brandslanghaspel of elk brandslangsysteem:
- op de juiste locatie is aangebracht;
- (zonder obstakels) toegankelijk en duidelijk zichtbaar is;
- voorzien is van een leesbare gebruiksaanwijzing;
- geen zichtbare beschadigingen, corrosie (roestvorming) of lekkages vertoond.

Indien er gebreken worden geconstateerd behoort de gebruiker of diens representant direct corrigerende maatregelen te nemen en /of de nodige reparaties te laten verrichten.

Registratie van de brandslanghaspels en brandslangsystemen.
Om te kunnen controleren of  de brandslanghaspels of brandslangsystemen voldoen aan de productspecificaties en installatievoorschriften van de producent, behoort de gebruiker over de documenten te beschikken, waaruit de precieze locatie van de brandslanghaspel en /of brandslangsystemen kan worden afgeleid en waarmee inzage wordt verkregen in de technische gegevens over deze blusvoorzieningen.
Wanneer een omvangrijke onderhoudsbeurt noodzakelijk is moet de brandslanghaspel met het opschrift "BUITEN GEBRUIK" worden gekenmerkt en moet de deskundige persoon de betreffende verantwoordelijke persoon hierover in kennis stellen.
Om de vijf jaar behoren alle brandslangen volgens EN 671-1 te worden beproefd met de maximaal toelaatbare werkdruk.

Rapportage van de inspectie en het onderhoud.

Na de inspectie en de uitvoering van het noodzakelijke onderhoud behoren de brandslanghaspels en brandslangsystemen door de deskundige persoon te worden gekenmerkt met het woord "GECONTROLEERD". Een doorlopende rapportage over alle onderhoudswerkzaamheden, reparaties en beproevingen behoort door de verantwoordelijke persoon (gebruiker of eigenaar) in een logboek te worden bijgehouden.
In het logboek worden de volgende gegevens geregistreerd:
- datum (jaar en maand) van de inspectie en het onderhoud;
- het vastgelegde beproevingsresultaat;
- omschrijving van de vervangen onderdelen met de datum waarop dit is uitgevoerd;
- vermelding of er verdere onderhoudsmaatregelen of acties noodzakelijk zijn.


Legionella-Preventie
 
In ons land hebben wij altijd en overal de beschikking over drinkwater van zeer hoge kwaliteit. In ons drinkwater komen slechts geringe hoeveelheden verontreinigingen en bacteriën voor. Ook de legionella bacterie vinden we altijd in kleine hoeveelheden in ons drinkwater. Dat is geen enkel probleem, zolang de hoeveelheid maar binnen de strenge normen blijft.
 
Legionella risico
Er zijn echter omstandigheden waarbij de legionella bacterie zich vermenigvuldigt tot aantallen die de gezondheid kunnen bedreigen. De belangrijkste risicofactoren zijn:
-          stilstaand water
-          een watertemperatuur tussen 25 en 50°C
Onder deze omstandigheden kan de legionella bacterie zich sterk vermenigvuldigen, hetgeen kan leiden tot levensgevaarlijke concentraties. Inademing van kleine waterdruppeltjes met legionella, kan de gevreesde veteranenziekte tot gevolg hebben. Eigenaren van drinkwaterinstallaties anders dan de eigen woning, zijn verplicht om het legionella risico in hun installatie te laten inventariseren en maatregelen ter voorkoming van legionella risico’s te treffen.
De brandhaspel is onderdeel van de drinkwaterinstallatie en dient derhalve op een juiste wijze gecontroleerd en onderhouden te worden.
 
Gebruik brandhaspel alleen bij brand
De hoofdafsluiter van de brandslanghaspel moet worden verzegeld om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Op deze wijze komt het stilstaande water niet in contact met het drinkwater in de rest van de drinkwaterinstallatie. De gebruiker dient maandelijks te controleren of de verzegeling in orde is.
 
Bij de haspel dient een bordje te worden geplaatst waarop vermeld is dat de brandslanghaspel alleen gebruikt mag worden in geval van brand.
 
Als beheerder van de drinkwaterinstallatie bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw personeel en uw gasten. Onze servicetechnicus zorgt bij elk jaarlijks onderhoud dat de hoofdafsluiter verzegeld wordt. Ook zorgen wij voor de juiste waarschuwingsteksten, die voldoen aan de eisen van het ministerie van VROM en de praktijkhandleiding ISSO 55.1.
 

Neem contact met ons op voor meer informatie of een passende aanbieding